Ochránci domů v Nice

Kdysi se štíty zděných domů ve městě i na venkově zdobili malou nikou. Je to malý výklenek, který stavitelé domů umísťovali mezi okny v patře a někdy také nad vstupní dveře v průčelí. V těchto nikách se obvykle nachází stojící socha, která patří nějaké svaté postavě. Ta by měla dům s jeho obyvateli ochraňovat. Tato nika je výklenek ve zdi, který mívá nejčastěji tvar poloviny válce a půlkruhovou, nebo půl eliptickou základnu. Zakončený je potom čtvrtkruhovou klenbou.
budova v Portugalsku
Když bylo koncem osmnáctého století zrušeno nevolnictví, stal se znakem bohatství a zámožnosti majitele obydlí bohatě zdobený štít. Zedníci, kteří na venkově domy a usedlosti stavěli, přejímali architektonické prvky velikých domů ve městech, a ve zjednodušené podobě je uplatňovali i na venkovských staveních.

Krása domovních nik

Na stavbách a staveních jsou často k vidění:
· Jednoduché, nepříliš zdobené výklenky.
· Někdy je fasáda okolo nik zdobena plastickými reliéfy. Mnohdy mají niky ve fasádě okolo zasazené polo sloupky, pilastry, římsy, sokly a podobné dekorační prvky.
· Občas jsou tyto niky zasklené.
· K vidění jsou dokonce výklenky lemovány vystupujícím dřevěným rámem se stříškou.
· Niky bývají občas také předsunuty před fasádu.
· Někdy jsou niky naopak jen mělkým výklenek, který obsahuje místo sochy pouze obrázek svatého, anebo štukovou ozdobu.
· Výklenky mohou být mnohdy i jednoduchého geometrického tvaru, například obdélníkové nebo čtvercové.

Sošky svatých

Do nik byly umísťovány jako ochránci domů často plastiky madonky, anebo nejrůznějších svatých patronů. Ti měli nad obyvateli domu bdít a ochraňovat je.
· Panenka Marie měla od majitele obydlí a jeho rodiny odvrátit všechny choroby.
· Svatý Florián byl patron požárníků a ochraňoval stavení před požárem.
· Svatý František jako patron pastevců ochraňoval hospodářská obydlí.
· Svatý Bernard bděl nad včelami.
stará socha
Bohužel byly niky otevřené a sošky bývaly vystavovány nepřízni počasí. Bývaly převážně z keramiky, kamene, kovu, nebo i ze dřeva. Ty se často umísťovaly do zaskleného výklenku.